Søksmål mot miljøpolitikk

Hvordan er det mulig?

Søksmålet kommer gjennom en handels- og investeringsavtale som Nederland er en del av. Det åpner for at Uniper og RWE kan saksøke myndighetene for brudd på handelsavtalen. Dette kalles investor-stat-tvisteløsning (ISDS) og er et system av egne private «domstoler» for investorer. Systemet er i realiteten et parallelt rettssystem som står utenfor og over det nasjonale rettsapparatet, og kan kun brukes av utenlandske investorer – hovedsakelig store multinasjonale selskaper.

ISDS gir selskapene særegne rettigheter til å saksøke land og kreve ubegrensede summer i erstatning dersom folkevalgte myndigheter vedtar lover eller gjennomfører politiske tiltak som de taper penger på. Selskapene kan blant annet kreve erstatning om de mener en lov eller et tiltak vil føre til tap av framtidig profitt for en investering. Over 2600 bilaterale investeringsavtaler (BIT), samt en rekke frihandelsavtaler, inneholder klausuler som gir utenlandske investorer rett til å benytte ISDS-systemet.

Fakta: Investor-stat-tvisteløsning

 • Kjent under forkortelsen ISDS (Investor State Dispute Settlement)
 • Mekanismen er en del av de fleste bilaterale handelsavtaler, men ikke alle.
 • Hver avtale har ulike krav til hvordan saken vil foregå. Noen avtaler krever at saken må tas for nasjonale domstoler først. Andre lar investoren velge mellom å ta saken til en internasjonal domstol eller det nasjonale rettsvesenet, mens noen ikke har regler for nasjonale domstoler i det hele tatt.
 • Normalt føres sakene enten for Verdensbankens «International Centre for Settlement of Investement Disputes (ICSID) eller for FN-organet «United Nations Commision on Internation Trade Law (UNCITRAL).
 • Den første saken ved ICSID var i 1972, og fram til 1995 var det blitt ført totalt 40 saker. Siden 1995 har det blitt ført 1016 saker, med stor økning i antall saker utover på 2000-tallet.
 • Svært ofte ender saker med forlik, altså en avtale mellom partene før det blir noen dom. Ofte er innholdet i forliket hemmelig.
 • Norge har vært involvert i 5 søksmål der norske investorer, inkludert Telenor, har gått til søksmål mot øst-europeiske land.

Mot miljøreguleringer

ISDS-systemet brukes ofte av selskaper til å saksøke land for demokratisk vedtatt politikk som har som mål å beskytte miljø, helse, menneskerettigheter og offentlige tjenester. Siden 2000 har antall søksmål eksplodert. Det er miljøreguleringer som utløser flest søksmål, og olje- og gruveindustrien er de som bruker ISDS-systemet aller mest. Av alle ISDS-tvister registrert av Verdensbankens internasjonale voldgiftsdomstol, ICSID, fram til 2021, var 41 prosent relatert til energisektoren eller råstoffutvinning. 24 prosent av disse gjaldt olje, gass og gruvedrift, mens 17 prosent gjaldt elektrisitet og andre energiressurser.

Energiavtalen

Mange av disse tvistene er basert på Energy Charter Treaty (ECT), en lite kjent investeringsavtale for energisektoren. ECT-avtalen er den som oftest benyttes av selskaper innen fossilindustrien og atomindustrien til å angripe miljølover og klimatiltak. Norge undertegnet ECT-avtalen i 1995, men ratifiserte den ikke. Grunnen til det er at det ble tatt forbehold mot klausulen om investor-stat-tvisteløsning, da denne er «utilfredsstillende og betenkelig ut fra norske interesser». Likevel gikk den blåblå regjeringen i et utkast til modellavtale fra 2015 inn for at Norge skal inkludere ISDS i framtidige bilaterale investeringsavtaler.

Avskrekkende effekt

Selv om ISDS ikke direkte forbyr land å innføre politiske tiltak som prioriterer miljø og bærekraftig utvikling på bekostning av utenlandske investorers kommersielle interesser, så setter systemet en prislapp på politikken. Erstatningskravene er ofte så enorme at de går hardt ut over offentlige budsjetter. ISDS har derfor en «avskrekkende effekt», der bare trusselen om et søksmål ofte er nok til at myndighetene trekker tilbake eller utvanner et lovforslag eller en regulering. Myndighetene i land som har investeringsavtaler med ISDS lar ofte være å gjennomføre miljøtiltak fordi de frykter søksmål. Frankrike svekket for eksempel en lov i 2017 om å fase ut olje- og gassutvinning innen 2050, etter at det canadiske oljeselskapet Vermilion truet med å gå til ISDS-søksmål. Loven ble utvannet til det ugjenkjennelige.

FAKTA: Upopulær tvisteløsning

 • I TTIP, en foreslått investeringsavtale mellom EU og USA, var investor-stat-tvisteløsning en viktig grunn til at avtalen ble upopulær. Over en million EU-borgere signerte underskriftskampanjen mot TTIP.
 • I 2015 la regjeringen fram en mal for norske bilaterale investeringsavtaler som inkluderte investor-stat-tvisteløsning. Utviklingsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og fagforeninger, sammen med Attac, gikk hardt imot forslaget. Forslaget endte i en skuff uten noen videre behandling.
 • 60 prosent av alle saker som inkluderer EU-land har dreid seg om miljøvern.
 • EU-domstolen har bestemt at investor-stat-tvisteløsning mellom EU-land er i strid med EU-retten. Likevel er det fortsatt vanlig å inkludere slike mekanismer i EUs investeringsavtaler, som TTIPs søsteravtale, CETA-avtalen mellom EU og Canada.
 • Tobakksselskapet Phillip Morris sitt søksmål mot Australia for å ha innført nøytral innpakning av tobakk (slik vi også har i Norge) er kanskje den mest kjente saken. Phillip Morris tapte saken i 2015. Phillip Morris måtte dekke halvparten av sakskostnadene på 24 millioner australske dollar. Det vil si at til tross for at Australia vant satt de igjen med en regning som tilsvarer rundt 72 millioner norske kroner.
Brennende regnskog / containerterminal

Vil du være med å gjøre en forskjell?

Attac jobber for fjerne ISDS-systemet og kjemper mot handelsavtaler som går på bekostning av miljøet.

Fotokreditering:
Klimademonstrasjon i Berlin Jörg Farys / Fridays for Future (redigert) | Sjøvann forurenset fra en gullgruve ved den oversvømte landsbyen Geamana, Rosia Montana, Romania, av Salajean / Dreamstime.com | Hånd dekker av oljesøl i fra Chevron i Amazonas, Ecuador; Caroline Bennet / Rainforest Action Network | Fracking: Anita Starzycka / Pixabay | Kullkraftverk Werni1 / Wikimedia Commons | Atomkraftverk av Liberal Freemason / Wikimedia Commons | Fiskerhytte ved Abruzzo, Italia av Tommaso Camplone /Pixabay |Klimademonstrasjon i Amsterdam. Greenpeace/Cris Toala Olivares. | Tråler Gaute Bruvik / Wikimedia Commons.